De macht is aan de verbeelding

30 September 2018

De macht is aan de verbeelding

Vannacht droomde over mijn jeugd en over onze politieke betrokkenheid in de jaren 1968. Uit Parijs kwam het overwaaien: “Le pouvoir à l’imagination”. De macht is aan de verbeelding. Het zal ervan afhangen welke verbeeldingskracht we kunnen ontwikkelen om nieuwe vormen te bedenken voor de politiek en onze samenleving. Waarneming:Het gaat echt niet goed in de wereld. Er heerst nood op vele niveau’s. Velen verliezen de band met elkaar Ze verliezen de band met zichzelf. Ze verliezen de band met de natuur en met de aarde. ...velen komen alleen te staan en voelen zich werkelijk eenzaam. Daarom Is er nood aan verbinding met elkaar Met zichzelf Met de aarde en de natuur Hoe komt dat? We worden als samenleving volwassen We worden zelfstandig (zonder kerk of supra-instituut) Maar in dat proces worden we misleid door sluwe machten, die de politiek gijzelen en zo raken we in diepe duisternis. Daardoor komen we in crisis door een amoreel en egoïstisch, materialistisch beleid. Over dit proces is er weinig of geen bewustzijn en zeker geen politiek bewustzijn. Hoe vertaalt zich dat nu in opdrachten voor de politiek? De Nieuwe politieke cultuur zal ontstaan en zal geoefend en verspreid worden vanuit de kleine gemeentelijjke kernen. ( Fusies van gemeenten zijn een aanval op deze kleinschaligheid.) De gemeente is het eerste en enige overzichtelijke forum ( agora) waar de afstand tussen politiek en burger nog te overbruggen is. Is Partij-overstijgend( Partij-doctrine) en vertrekt vanuit de directe concrete waarneming. Sterke volgehouden gesprek en dialoog, vanuit een luisterende houding. De onmacht en onwetendheid heeft nood aan opheldering en gedegen politiek bewustzijn en kennis. Politieke inlichtingsavonden, partij en clan overstijgend. ( zie “ Pamfletten van “Die weisse Rose” Hamburg Duitsland 1946 ) Met het oog op bewustwording. Dwingende cultuur van aandacht voor natuur, milieu en het welzijn van de aarde. BIO Zorg voor gezonde, biologische en bio-dynamische land en tuin- en bosbouw. Respect voor het levende landschap en de ordening van de levende woonruimte. Aandacht voor de bijen . Er voor zorgen dat de gemeente het charter voor de bijen ondertekent en dit streng opvolgt . Kan niet genoeg benadrukt worden. Halt aan de tirannie van de Boerenbond. SOLIDARITEIT( via belastingen ev opcentiemen). Zorg voor de zwakken: ouderen, ook de psychisch, social, en fysisch zwakkeren. Groeit vanuit de verbindende intentie en werking. Dit zal i d toekomst meer en meer aan de orde komen zodat de menselijke broederlijkheid ernstig uitgedaagd zal worden. Zorg voor de ruimte, voorzien voor het verkeer. De wegen, fietspaden en voetpaden. Snelheid op kleine wegen streng handhaven. WERELDSOLIDARITEIT: De wereld zal meer en meer een smeltkroes worden van verschillende rassen en diverse overtuigingen. Dit is m.i. een onomkeerbaar proces en in de mate we een toekomstgerichte bedding voor die ontwikkeling kunnen implementeren, in die mate zullen we slagen in het samen leven. Dit vereist een cultuur, ook hier, van verdraagzaamheid en mededogen. Plaatselijke economie met eerlijke Bio-producten. Schept verbinding. Werkt gunstig. .....en elke partij springt op deze kar. ...We moeten het juiste motief benoemen....??!!! DIRECTE DEMOCRATIE Via het raadgevend – en bindend referendum te installeren op niveau van de gemeente en zo nodig provinciaal, gewestelijk en federal. Ik besef dat een programma een behoorlijk gehalte aan marketing moet bezitten, wil het werken en zetels genereren, toch mag men de burgers niets voorliegen. Dus een licht lezende tekst met de nodige ERNST. Hier ligt juist de grote valkuil van ons democratisch spel en besluitvorming. Daardoor glijden we steeds meer en meer af naar een kijkcijfer-politiek. Met hartelijke groeten! Johannes Weyens