Programma

Het project van Groen & Co = sociaal en ecologisch

Van burgers voor burgers

Wat maakt mensen gelukkig ?

Op welke manier kan een sociaal-ecologisch project hieraan bijdragen ?

Een duurzame toekomst voor onze gemeente is een keuze voor mens én leefomgeving in solidariteit en met respect voor eigenheid.

Burgers voorop.

"Een verandering vindt plaats wanneer gewone mensen buitengewone dingen doen." zei Barack Obama.

Werken aan de verbetering van ons leefmilieu, ons gemeenschapsgevoel en aan onze lokale economie start met een persoonlijke verantwoordelijkheid waarbij we denken vanuit het collectief. Wat kan ik vandaag doen in mijn leven die ook een bijdrage is voor mijn buren, mijn gemeente, … ?  

Vandaag is dit veeleer gestoeld op het 6-jaarlijks kiezen van een gemeenteraad en bestuur aan wie we dan onze verantwoordelijkheid afleggen. Deze werkwijze is vandaag niet langer volhoudbaar door de snelle ontwikkelingen en de veranderingen die voor de deur staan!

De droge zomers, de overstromingen, de strenge winters,…

De mogelijkheid dat er geen voldoende stroom is…

De zeer snelle vereenzaming, indivudualisering, burnouts, …

Veel signalen die om een nieuwe aanpak vragen, een aanpak waarbij burgers voorop staan, een aanpak waarbij we terug een “wij”gevoel creëren en samen oplossingen vinden voor de uitdagingen die we hebben of zullen ontmoeten. We werken hiermee aan een vernieuwende politieke cultuur.

Concreet stellen we het volgende voor :

 • Actieve en positieve deelname aan het bestuur en de besluitvormingsprocessen van een gemeente. We formuleren mee oplossingen, intensifiëren het overleg over deze oplossing met iedereen. We doen dit op een constructieve en respectvolle manier.
 • We verbinden ons met de burgers door vele luistermomenten in te voegen, door de expertise die hier leeft in te zetten, door de ervaringen samen te brengen en als gewone burgers dingen te doen.
 • We geven ruchtbaarheid aan de buitengewone dingen die gewone burgers doen en inspireren hiermee andere burgers. Bij de gemeente zoeken we ondersteuning voor deze acties want in elke actie zit een win-win !
 • Voorbeelden van dergelijke acties die we vanuit een burgerbeweging kunnen organiseren :
  • Delen van gereedschappen voor tuin en bouw, wonen en leven
  • De kleine perkjes op openbaar domein onderhouden en verbeteren
  • Attent zijn voor minder mobiele burgers
  • Straatbibliotheken
  • Samen fietsen naar…
  • Vrijwilligerswerk
 • In dit digitale tijdperk zorgen we voor een éénvoudig platform van uitwisseling van informatie over de gemeente : niet enkel het huidige gemeentelijk nieuws, maar ook evenementen, alle lokale ondernemers, kleine initiatieven, #durftevragen hoekje, … Het digitaal communicatieplatform dient ook zeer toegankelijk gemaakt worden voor zij die vandaag nog niet thuis zijn in deze digitale wereld.

Overvloed delen.

Overvloed leren delen: de weg, het water, de ruimte. Dat is solidariteit.

 • Auto’s delen de weg met andere weggebruikers. We bouwen trage wegen en veilige fietspaden verder uit. Iedereen kan veilig en zelfstandig naar school, werk, de winkel, ontspanning en sport.
  Concreet stellen wij voor :
  • Waar mogelijk aparte wegen voorzien voor zachte weggebruikers, verder werken aan trage wegen, deze kunnen ook dienen als verkeersveilige functionele paden.
  • De fietsring sluiten en alle onveilige punten aanduiden of veiliger maken door signalisatie of verkeersremmers.
  • Tot goede afspraken komen omtrent landbouwvoertuigen op de openbare weg.  
  • Fietsstraten,  Schoolstraten
  • Zebrapaden bij bushaltes, scholen, openbare gebouwen, winkels
  • Diefstalveilige fietsstallingen voorzien bij administratief centrum, bib, winkels, diverse ontmoetingsplaatsen, enz.
  • In de dorpskernen: noodhulp voor fietsers met pechzoals openbare fietspomp, maar ook contact fietsenmakers bekendmaken – m.m.w. van de plaatselijke fietsenmakers – ook weekenddienst
  • We stimuleren initiatieven als autodelen, gemeenschapsvervoer en laadpunten voor elektrische voertuigen als aanzet voor een alternatief vervoer.
  • Aangepast openbaar vervoer (ook in het weekend). Openbaar vervoer moet aantrekkelijk gemaakt worden met regelmatige diensten, prettige wachthokjes (bv. wedstrijd voor ontwerp bijzondere wachthokjes – uit te voeren door plaatselijke ondernemers en vaklui)
  • We onderzoeken of we een alternatief systeem voor belbus zelf kunnen opstellen waardoor er flexibeler met vraag en aanbod kan omgegaan worden.
 • We gaan zorgzaam om met water. We willen noch gebrek, noch overlast. We streven naar een integrale aanpak van de waterproblematiek.
  • Maarkedallers zijn de overstromingen terecht beu. Met een beleidsvisie voor de Maarkebeekvallei heeft de provincie een aanzet gegeven voor een blijvende oplossing van de waterproblematiek. Daarom stellen wij voor dat het voorstel van integrale aanpak van de provincie Oost-Vlaanderen integraal wordt uitgevoerd voor de gehele vallei.
  • Er moet gekozen worden voor een brongerichte aanpak met voldoende aandacht voor infiltratie b.vb. maatregelen voor het tegengaan van verdere verharding zoals asfalt en beton, maar ook worteldoeken. Plantsoenen altijd lager leggen dan de omringende verharding zodat regenwater maximaal kan indringen.
  • Om periodes van droogtes te overwinnen zoeken we naar gemeenschappelijke oplossingen, naar afspraken over de vele bronnen die Maarkedal telt, … We dienen daarbij ook afspraken te maken over het gebruik (wie, wanneer, waar, hoeveel)
 • We behouden de open ruimte. We delen ze voor bewoning, bedrijvigheid, landbouw, mobiliteit, natuur, recreatie en werk.
  Concreet stellen we het volgende voor :
  • Veel problemen zijn het gevolg van een ruimtelijke wanorde. Het bestuur zoekt samen met de inwoners naar oplossingen om orde op zaken te stellen en op een andere manier met onze omgeving om te gaan. We maken hiertoe een ruimtelijk beleidsplan op in ruime samenspraak met alle inwoners en organisaties.
  • Verdichting in de woonkeren met aandacht voor de leefbaarheid van de kernen : maar niet ten nadele van het bestaande groen (geen boomgaard of boom kappen om huizen te zetten). We schrijven een gemeentelijke verordening met bouwrichtlijnen voor aangename leefbare wooneenheden en maximaal gebruik maken van natuurlijke verlichting en verluchting,beperkte verdichting in de kernen, leefbaarheid van de dorpskernen en hun hoofdstraten, publieke ruimte als ontmoetingsplaats.
  • In de gemeentelijke bouwverordening zorgen we ook voor richtlijnen voor woningen en gebouwen die niet in dorpskernen komen. Hiermee geven we verder vorm aan de unieke landschappelijke identiteit die Maarkedal heeft.
  • Bestaande gebouwen krijgen meerdere functies. Zo kunnen scholen na schooltijd gebruikt of gehuurd worden als ontmoetingsruimte of feestgelegenheid.
  • Speelplaatsen van scholen worden na schooltijd opengesteld voor kinderen uit de buurt.
 • We bouwen en verbouwen op duurzame wijze. Kinderen voelen zich thuis. Jongeren krijgen een eigen stek. Ouderen kunnen in hun buurt blijven wonen.
  Concreet kan dit op volgende wijze ondersteund worden
  • Jonge mensen zoeken woning, oude alleenstaande mensen wonen in een te groot geworden woning: is er een combinatie mogelijk?
  • Huurwoningen: informatie en ondersteuning aanbieden voor maatregelen die win-wins zijn voor huurder en verhuurder in functie van energetische renovaties en verbetering van woonkwaliteit
  • Promoten van het aanpassen van bestaande woningen, liever dan nieuwbouw
  • Verordeningen voor nieuwbouw :  nieuwbouw zijn altijd compacte gerieflijke woningen, oprit of parkeerplaatsen (evt. auto) delen, appartementen met verschillende soorten woningen onder één dak
  • Altijd zicht op levend groen
  • Promoten van compacte circulaire woningen
  • Alternatieve eigendomsstructuren promoten en ondersteunen (b.vb. woonkoop, opstalrecht…)
  • Circulaire landbouwgebouwen
  • In elke deelgemeente krijgen alle leeftijden een plek. Kinderen van alle leeftijden verdienen opvang, onderwijs, ontspanning en verstrooiing in hun eigen  omgeving en dit in vele gradaties. Een plek om samen te komen is belangrijk, ook voor jongeren buiten de jeugdbeweging.

Zorgen voor onze leefomgeving

Toekomstige gezondheid en welzijn van de gemeenschap garanderen. Ook in Maarkedal moet er aandacht zijn voor schone lucht, zie resultaten van Airbezen en Curieuze Neuzen. Niet alleen de lucht waar je woont is belangrijk, maar ook waar je je dag doorbrengt. De manier waarop we ons verplaatsen zet de toon.

 • We voeren het klimaatplan volledig uit. We zijn zuinig met energie. We gebruiken veilige, milieuvriendelijke energie.
  Volgende aanvullende concrete maatregelen kunnen hierin passen :
  • Gemotoriseerd vervoer efficiënter gebruiken
  • correct beleid over verbranding van hout (informeren over juiste verbranding – houtkachels niet per definitie verbannen. Gebruik hout van eigen kringloop. Wie hout brandt, moet bomen planten. Hakhout moet twee jaar drogen voor gebruik.)
  • Opstart energie coöperatieve ondersteunen = meewerken aan een ander energielandschap
 • We zorgen voor landschap, natuur en milieu. Bomen en houtkanten beschermen ons tegen droogte, erosie en wateroverlast. We willen een gevarieerd landschap met propere bermen én een rijke fauna en flora én een veelzijdig, duurzaam grondgebruik.

Naast de voorgestelde en reeds bestaande maatregelen, moet ook aandacht besteed aan de rol van toerisme en recreatie. Maarkedal wordt soms overspoeld door toeristen en recreanten. Al te vaak zijn dat passanten. Het bestuur moet streven naar een kwalitatief recreatief en toeristisch aanbod dat draagbaar is voor onze gemeenschap waaruit ook Maarkedal voordelen haalt, een aanbod dat aansluit op de draagkracht en troeven van onze gemeente.

We willen ook aandacht geven aan de kleine groene elementen en het beheer ervan. Zo kunnen we het openbaar domein ook verder beheren.

 • De lokale economie, waaronder landbouw, wordt versterkt door onderlinge samenwerking. Ze verbindt mensen en levert ons voeding en diensten.

Groen&co wil lokale bedrijven en landbouwbedrijven een duwtje in de rug geven. Samenwerkingsverbanden en korte keten economie spelen daarin een grote rol.  Doel is dat de opbrengst binnen onze gemeenschap blijft. Initiatieven als Boeren & Buren zijn daarvan een voorbeeld.

We willen ook bijzondere aandacht voor de makers-economie. Een nieuwe tendens waarbij kleine zelfstandigen hun kennis omzetten in het maken van gebruiksvoorwerpen, de ambacht van de nieuwe tijd.

De sterkte van de lokale ondernemers moet verhoogd worden door concrete samenwerkingsverbanden (ondersteund door een app en website). Co-working-plaatsen en “maarkeringen” (zie verder) kunnen bijdragen aan het netwerk en meer zichtbaarheid bieden.

Tenslotte worden de samenwerkinsverbanden omgezet in coöperaties als duurzame verankering van de economie in onze dorpen.

Zorgen voor mensen

Garantie voor een goede levenskwaliteit.

 • Maarkeringen brengen in alle deelgemeenten mensen bij elkaar zoals jongeren onder elkaar, jong en oud, inwoners en passanten. Sociaal-ecologische initiatieven krijgen hier groeikansen. Een “Maarkering” is de plek waar de gemeenschap verder groeit.

Concreet kan het gebruik van reeds benutte ruimtes gedeeld worden als gezellige ontmoetingsplaats, post- en pakjespunt, mobiel burgerloket/sociaal loket, bib-punt, afhaalpunt korte keten, oplaadpunt. Deze locaties kunnen ook ankerpunten zijn voor carpooling, elektrische deelauto’s en –fietsen, nieuwe vormen van openbaar vervoer. Ze kunnen ook plaats bieden aan economie (toonruimtes, co-working, verkoopsruimtes, …)

 • Cultuur en verenigingsleven zijn verbindende elementen, ze creëren mogelijkheden en kansen voor diverse doelgroepen. Met burgerbudgetten verhogen we de kansen en de mogelijkheden van diverse doelgroepen.

Concreet wensen wij een aanzet te geven voor het  inzetten van burgerbudget voor nitiatieven die duurzaamheid bevorderen  We willen die inzetten voor de ondersteuning van organisaties of van de dorpen.

 •  Actieve deelname aan het bestuur en de besluitvormingsprocessen verhoogt de betrokkenheid van alle inwoners. We zetten diverse instrumenten in om participatie te bevorderen.

Meer actieve deelname aan het bestuur is een stap voor stap-proces. Daarom moeten er regelmatige uitwisseling van informatie met inwoners van Maarkedal via praatcafés en bevragingsrondes gebeuren om de burgers te betrekken bij de aanpak van problemen en beroep te doen op hun expertise.

Bij de ontwikkeling van plannen worden ronde tafels georganiseerd zodat de ruime expertise en ervaringen van de burgers mee in deze plannen komen.

Bij belangrijke beslissingen kan een volksraadpleging georganiseerd worden.

 • Een onderwijs voor iedereen met aandacht voor de ontplooiingskansen van elk kind zonder doctrines.